Dlaczego Jezus Chrystus narodził się w Betlejem ?

Prorok Izajasz , wierny sługa Pański na kilka stuleci przed narodzeniem się Pana Jezusa w Betlejem , pod natchnieniem Ducha Świętego wypowiada niezwykle ważne słowa .
Pan Bóg Wszechmogący przez usta proroka Izajasza na ponad 500 lat przed tym , zanim proroctwo się wypełniło , mówi o Mesjaszu , o Zbawicielu Świata , który narodzi się w Izraelu .
Te niezwykłe i szczególne proroctwo jest zapisane w księdze Izajasza , rozdział 9 .
Tak jest napisane :
" Albowiem dziecię narodziło się nam , syn jest nam dany
i spocznie władza na jego ramieniu ,
i nazwą go : Cudowny Doradca , Bóg Mocny ,
Ojciec Odwieczny , Książę Pokoju .
Potężna będzie władza i pokój bez końca
na tronie Dawida i w jego Królestwie ,
gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości ,
odtąd aż na wieki .
Dokona tego żarliwość Pana Zastępów " .
Z powyższego tekstu ze Słowa Bożego rzuca się w oczy osoba naszego drogiego Pana i Zbawiciela - Jezusa Chrystusa .
To przecież Pan Jezus narodził się w Betlejem około 2000 lat temu i przybrał postać ludzką .
Chrystus zstąpił z nieba i zamieszkał wśród nas .
Radosne narodzenie Syna Bożego było dla naszego zbawienia i wiekuistego odkupienia .
Chrystus przybrał ludzką naturę i jak informuje nas Pismo Święte nasze winy i grzechy wziął na siebie .
Słowo Boże przez usta proroka Izajasza mówi nam bardzo wyraźnie , że dziecię , które się narodzi , nie będzie zwykłym dzieckiem .
Dziecię , które się narodzi jak pisze Izajasz będzie miało potężną władzę i Królestwo jego będzie wiecznym niezniszczalnym Królestwem .
Wszyscy wiemy doskonale o tym , że słowa wypowiedziane w Księdze Izajasza dotyczą narodzin naszego wspaniałego Pana i Zbawiciela - Jezusa Chrystusa .
To przecież Jezus jest wyłącznym wypełnieniem pism Starego Testamentu .
To właśnie o Chrystusie jest napisane w Księgach Mojżesza , w Psalmach , jak również wszyscy prorocy Starego Testamentu mówią o nim .
W Ewangelii Św . Łukasza , rozdział 24 , Pan Jezus ukazał się dla swoich uczniów po swoim zmartwychwstaniu i powiedział do nich następujące słowa :
" ... To są moje słowa , które mówiłem do was ,
będąc jeszcze z wami , że się musi spełnić wszystko ,
co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w Psalmach ."
Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie , że o Panu Jezusie Chrystusie jest napisane we wszystkich Pismach Starego Testamentu .
Chrystus jako Mesjasz i Zbawiciel Świata jest wypełnieniem Bożego planu zbawienia dla ludzkości .
Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie o tym , że Jezus narodził się po to , aby zbawić lud Boży od wszystkich grzechów .
Gdyby Chrystus nie narodził się i stał się człowiekiem wszyscy ludzie zostaliby potępieni i strąceni do jeziora ognistego , gorejącego siarką na wieki wieczne .
Jezus syn Boga Żywego został posłany z nieba na ziemię , aby uratować i wykupić lud Boży z okropnej tragedii .
Słowo Boże mówi , że zapłatą za grzech jest śmierć .
Jezus Chrystus wziął grzechy swojego ludu na siebie , umarł na krzyżu płacąc karę wiecznego Bożego potępienia .
Chrystus przybił grzechy do krzyża . Wisząc na krzyżu Pan Jezus zawołał w ogromnej męce " WYKONAŁO SIĘ " .
Pan Jezus w ogromnej miłości i dobroci dobrowolnie oddał swoje życie za grzechy wybranych ludzi z tego świata .
Jezus zapłacił swoim własnym życiem . Ciężar grzechów wziął na siebie i w wielkim boju i bohaterskim poświęceniu wykonał powierzony mu plan .
Jezus głośno zawołał na Golgocie " WYKONAŁO SIĘ " .
"WYKONAŁO SIĘ " - ZAPŁATA ZA GRZECHY JEST SKOŃCZONA .
Ofiara Jezusa jako nieskalanego Baranka Bożego wymazała wszystkie nasze grzechy i zagwarantowała nam życie wieczne .
Jezus nie wisi już na krzyżu . Krzyż jest pusty .
Jezus triumfalnie zmartwychwstał w niedzielny poranek odnosząc zwycięstwo nad śmiercią i grzechem .
Chrystus przybił nasze grzechy do krzyża i odkupił nas na zawsze .
Wysłuchaj proszę bardzo uważnie co o tym wspaniałym i przepięknym wydarzeniu mówi Słowo Boże .
W liście Św . Pawła apostoła do Kolosan , rozdział 2 tak jest napisane :
" I was , którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym ,
wespół z nim ożywił , odpuściwszy nam wszystkie grzechy ;
Wymazał obciążający nas list dłużny ,
który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami ,
i usunął go , przybiwszy go do krzyża ;
Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności ,
i wystawił je na pokaz , odniósłszy w nim triumf nad nimi " .Strona główna

Maria - matka Jezusa

Pomyśl o tym ?

Nasze " dobre " uczynki

O bałwanach

Wielki grzech