Kto jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem ?


Pismo Święte oznajmia nam bardzo wyraźnie , że istnieje tylko jedna droga do Królestwa Bożego - do nieba i że istnieje tylko jeden pośrednik między Bogiem a rodzajem ludzkim - Pan Jezus Chrystus .
Nie ma innych pośredników .
Nikt inny oprócz Pana Jezusa jest w stanie być rozjemcą i pośrednikiem przed obliczem Pana Boga Wszechmogącego - Stworzyciela Nieba i Ziemi .
Proszę wysłuchaj bardzo uważnie co Słowo Boże mówi na ten właśnie temat .
W Nowym Testamencie , w 1 - szym liście do Tymoteusza , rozdział 2 znajdujemy znamienne słowa .
" Albowiem jeden jest Bóg , i jeden pośrednik Boga i ludzi , człowiek Chrystus Jezus "
Jak wyraźnie widzimy ze stronic Pisma Świętego , Pan Bóg ustanowił jedynie Pana Jezusa Chrystusa , aby był naszym pośrednikiem .
Jednakże ludzie od samego początku wymyślali sobie rozmaitych pośredników .
Ludzie obierali sobie różnych świętych , przynosili im różne ofiary i modlili się do nich wierząc , że święci ci będą ich pośrednikami z Bogiem ; że są oni w stanie prosić i błagać Pana Boga o pomoc .
Zupełnie podobna sytuacja przedstawia się w naszych czasach .
Świat niewiele się zmienił pod tym względem .
Człowiek w dalszym ciągu wierzy , że święci są w stanie pośredniczyć w ich imieniu .
Dlatego też modlitwy do świętych są bardzo ważne dla podtrzymania ich wiary .
Ludzie modlą się np. do św . Józefa , do św . Jakuba czy też do Marii - matki Pana Jezusa Chrystusa .
Ale dlaczego ludzie wymyślają sobie pośredników ?
Dlaczego ludzie nie chcą się zgodzić z tym co mówi Słowo Boże ?
Czyż Biblia Święta nie jest wystarczająco zrozumiała , że jedynie Jezus Chrystus jest pośrednikiem ?
Jeszcze raz proszę z dodatkową uwagą wysłuchać Słowa Bożego z 1 - szego listu do Tymoteusza , rozdział 2 , werset 5 .
" Albowiem jeden jest Bóg , i jeden pośrednik Boga i ludzi , człowiek Chrystus Jezus "
Pismo Święte stwierdza , że jedynie wstawiennictwo naszego umiłowanego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa ma moc wymazać wszystkie nasze grzechy i uczynić nas dzieckiem Bożym .
Ale teraz ktoś mógłby zapytać ;
Dlaczego jedynie Chrystus jest pośrednikiem ?
Dlaczego inni nie mogą być naszymi pośrednikami ?
Pierwszą rzeczą , którą muszę wyjaśnić jest to , że nikt inny , lecz Pan Jezus umarł na krzyżu za grzeszników .
Chrystus złożył samego siebie jako okup za swój lud .
Święci , czy też Maria nie umarli na krzyżu , by stać się pośrednikami między grzesznikiem a Bogiem .
Jedynie Pan Jezus dobrowolnie oddał swoje życie jako okup nie za swoje grzechy , ale za grzechy grzeszników .
W Nowym Testamencie mamy list do Tytusa . W tym niezwykłym liście czytamy o naszym Zbawicielu - Jezusie Chrystusie .
Tak jest napisane w rozdziele 2 , werset 14 .
" Który dał samego siebie za nas , aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność , gorliwy w dobrych uczynkach "
Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem , dlatego że on był zraniony za nasze grzechy , występki i nieprawości .
Chrystus ukarany został dla naszego zbawienia .
Znęcano się nad nim , lecz on znosił to w pokorze .
Nasz Zbawiciel był wzgardzony i opuszczony przez ludzi .
Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem , dlatego że nasze grzechy i nasze zepsucie wziął na siebie i został śmiertelnie zraniony za grzechy i nieprawości ludu Bożego .
W 1 - szym liście św . Piotra , rozdział 2 mamy zarysowany wspaniały przykład Chrystusa , który przez swoje cierpienia za nasze grzechy stał się jedynym i wyłącznym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi .
Wysłuchaj proszę co jest napisane .
" On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego,
On , gdy mu złorzeczono , nie odpowiadał złorzeczeniem , gdy cierpiał , nie groził , lecz poruczył sprawę temu , który sprawiedliwie sądzi ;
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo , abyśmy obumarłszy grzechom , dla sprawiedliwości żyli ; jego sińce uleczyły was.
Byliście bowiem zbłąkani jak owce , lecz teraz nawróciliście się do pasterza
i stróża dusz waszych "
Biblia Święta oznajmia nam , że Pan Jezus Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza .
Jedynie w drogocennej krwi Chrystusa , człowiek dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów i wiecznego usprawiedliwienia .
Jedynie przez niego , przez Pana naszego Jezusa Chrystusa człowiek może pojednać się z Bogiem Wszechmogącym .
Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego tak pisze w liście do Kolosan :
" I żeby przez niego wszystko , co jest na ziemi i na niebie , pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego "
Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem , którego ustanowił Bóg w swojej niezależnej woli .
Innych pośredników nie ma .
Zapamiętajmy słowa Pana Jezusa z Ewangelii św . Jana , rozdział 14 :
" Odpowiedział mu Jezus : Ja jestem droga i prawda , i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie "

Przyjdź odważnie i ze skruszonym sercem do jedynego i prawdziwego pośrednika nowego przymierza .
Przyjdź w modlitwie przed oblicze Boże w imieniu Jezusa Chrystusa i proś Ojca Wszechmogącego o miłosierdzie i łaskę zbawienia .
Pamiętaj , że to właśnie Jezus jest drogą do Ojca .
Pamiętaj o tym , że jak Pismo Święte mówi nam , nikt nie może przyjść do Ojca , który jest w niebie , jak jedynie przez Jezusa Chrystusa .
Odrzuć lipnych i fałszywych pośredników .
Odrzuć nic nie znaczących wstawiennictw wszystkich świętych , Marii , biskupów czy kapłanów .
Tylko przez Chrystusa mamy pojednanie i pokój z Bogiem , a nie przez lipnych i wymyślonych przez ludzi pośredników .
Tylko przez Jezusa mamy dostęp do Boga , do nieba .
Przez krew Chrystusową staliśmy się bliscy Bogu .
Jesteśmy dziećmi Bożymi , przyjaciółmi Boga i naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo , tam gdzie jest Bóg .
Jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga .
W liście do Efezjan ( Nowy Testament ) , rozdział 2 jest napisane tak :
" Ale teraz wy , którzy niegdyś byliście dalecy , staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową .
Albowiem On jest pokojem naszym , on sprawił , że z dwojga jedność powstała , i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni ;
Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca , jedni i drudzy w jednym Duchu ,
Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami , lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga ,
Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków ,
którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus "Strona główna