Czy Maria - matka Jezusa uprasza Boga o łaskę dla ludzi na ziemi ?


Maria - matka Jezusa nie ma żadnego autorytetu , aby upraszać Boga o łaskę dla ludzi .
Pismo Święte mówi wyraźnie , że wyłącznie Zbawiciel Świata - Pan Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem Wszechmogącym a ludźmi .
W Nowym Testamencie , w 1 - szym liście do Tymoteusza , rozdział 2 , a werset 15 tak jest napisane :
" Albowiem jeden jest Bóg , jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi , człowiek Chrystus Jezus "
Biblia Święta lub inaczej mówiąc Pismo Święte raz za razem informuje nas , że wyłącznie Zbawiciel Świata - Jezus Chrystus jest ubłaganiem za grzechy ludzkości .
Chciałbym , abyś bardzo uważnie wysłuchał co jest napisane na ten właśnie temat w 1 - szym liście Św . Jana , rozdział 2 :
" Dzieci moje , to wam piszę , abyście nie grzeszyli .
A jeśliby kto zgrzeszył , mamy orędownika u Ojca , Jezusa Chrystusa , który jest sprawiedliwy .
On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze , a nie tylko za nasze ,
lecz i za grzechy całego świata "
Maria - matka Jezusa nie może być nazywana " matką boską" . Przyczyna jest taka , że Bóg Stworzyciel Nieba i Ziemi nie posiada matki .
Pismo Święte nigdy nie nazywa Marii -" matką boską " .
Zwróć szczególną uwagę na to , że Maria była matką Jezusa , a nie matką Boga .
Wiemy wszyscy doskonale o tym , że Jezus narodził się z niewiasty , mocą Ducha Świętego . Osoba Jezusa Chrystusa posiadała dwie różne natury .
Jezus Chrystus równocześnie był w naturze boskiej jak również w naturze ludzkiej .
Maria była matką Jezusa w ludzkiej naturze , a nie boskiej . Z tej też to przyczyny jest dużym grzechem nazywać Marię - matką Boga .
Maria jako wierząca niewiasta była matką ludzką Jezusa . Maria była matką cielesną Jezusa .
Pismo Święte oznajmia nam , że Maria - matka Jezusa urodziła się w grzechu .
Maria była takim samym grzesznikiem jak wszyscy ludzie na tym świecie . Maria niczym się nie różniła od innych śmiertelników .
Pismo Święte mówi nam z wielką mocą , że wszyscy ludzie są pod wpływem grzechu , że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej .
Jest o tym napisane w Nowym Testamencie , w liście do Rzymian , rozdział 3 , werset 23 :
" Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej "

Maria - matka Jezusa mimo tego , że była wierzącą niewiastą ; podlegała jednakże powszechnemu przekleństwu jak cała ludzkość .
Maria potrzebowała Zbawiciela dla swojej skażonej grzechami duszy . Maria potrzebowała odpuszczenia i zgładzenia jej wszystkich grzechów .
Chciałbym , abyś wysłuchał co o tym właśnie jest napisane w Ewangelii Św . Łukasza , rozdział 1 .
Posłuchaj w spokoju i z dużą powagą co Maria powiedziała o sobie samej .
W Ewangelii Św . Łukasza , rozdział 1 , wersety 46 i 47 jest napisane :
" I rzekła Maria : Wielbi dusza moja Pana ; I rozradował się duch mój w Bogu - Zbawicielu moim "

Proszę zwróć szczególną uwagę na to , co Maria powiedziała .
Maria mówi przecież w pokorze serca , że ona potrzebuje Zbawiciela .
Maria - matka Jezusa powiedziała przecież , że jej duch rozradował się w Bogu - jej Zbawicielu .

Czy zastanowiłeś się , dlaczego Maria potrzebuje Zbawiciela ?

Otóż wszyscy wiemy doskonale o tym , że grzesznicy potrzeują Zbawiciela .
Zbawienia potrzebują brudne serca ludzkie .
Serce każdego jednego człowieka jest zepsute .
Pan Jezus mówił , że z serca ludzkiego pochodzą złe myśli , kradzieże , morderstwa i wszelkie zepsucie .
Nieoczyszczone z grzechów dusze ludzkie potrzebują zgładzenia i odpuszczenia wszystkich win .
Krótko mówiąc grzesznicy potrzebują zbawienia .
Pismo Święte daje nam niezbity dowód na to , że Maria - matka Jezusa potrzebowała zbawienia swojej duszy .
Maria była takim samym grzesznikiem jak każdy jeden człowiek .
Biblia Święta informuje nas , że Maria była nieczysta przez 40 dni po urodzeniu dzieciątka Jezus .
Pan Bóg Zastępów był wielce łaskawy dla duszy Marii i oczyścił jej serce ze wszystkich okropnych grzechów .
Pan Bóg był wielce miłosierny dla Marii i Chrystus zbawił jej duszę od wiecznego potępienia .
Maria była kobietą zbawioną i wierną Bogu . Maria po swojej naturalnej śmierci , w duchu wstąpiła do nieba jak inni zbawieni ludzie .

Raz jeszcze rozważ co natchnione Słowo Boże mówi nam . Oto słowa samej Marii z Ewangelii Św . Łukasza , rozdział 1 :
" I rzekła Maria : Wielbi dusza moja Pana , I rozradował sią duch mój w Bogu - Zbawicielu moim "Strona główna