Polish Society of the Holy Scriptures
"Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."
Psalm 119:105
Logo Polskie Towarzystwo Pisma Świętego
"Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim ."
Księga Psalmów 119:105Kto może odpuścić wszystkie moje grzechy ?Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie , że wyłącznie Bóg Wszechmogący może odpuścić grzechy dla człowieka .
Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas ze wszystkich grzechów .
Oznacza to , że wszystkie grzechy , które popełnimy w życiu będą zgładzone .
Słowo Pańskie donośnie oznajmia , że " krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu "
Na podstawie Słowa Bożego widzimy , że TYLKO BŌG MOŻE ODPUŚCIĆ GRZECHY DLA CZŁOWIEKA .
Wielu wierzy w to , że grzechy musimy wyznawać dla księdza . Ogromna rzesza społeczeństwa polskiego chodzi do spowiedzi . Ludzie udają się do konfesjonału , aby wyspowiadać się i aby ich grzechy zostały odpuszczone .
Tymczasem ludzie zapominają o modlitwie Pańskiej , która naucza nas , abyśmy wyznawali nasze grzechy do Boga Ojca , który jest w niebie .
Odpuszczenie grzechów jest u Ojca , i Jego to prosimy w modlitwie o przebaczenie .
Chcę przypomnieć Ci , co jest napisane w modlitwie Pańskiej :
"I odpuść nam nasze winy , jak i my odpuszczamy naszym winowajcom "
Słowo Boże stwierdza , że nasze grzechy wyznajemy w modlitwie bezpośrednio do Boga .
Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym zbawienia ludzkości i jedynym pośrednikiem nowego przymierza .
Chrystus dokonał wiecznego odkupienia przez ofiarowanie samego siebie . Święta i drogocenna krew Zbawiciela ma moc oczyścić nasze brudne serca i odpuścić wszystkie nasze grzechy .
W Nowym Testamencie w 1- szym liście Św. Jana, rozdział 1 , werset 9 tak jest napisane o osobie Jezusa Chrystusa :
"....krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu ,
Jeśli mówimy , że grzechu nie mamy , sami siebie zwodzimy , i prawdy w nas nie ma ,
Jeśli wyznajemy grzechy swoje , wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy,
i oczyści nas od wszelkiej nieprawości "
Powyższy fragment ze Słowa Bożego stwierdza , że jedynie w krwi Chrystusa Pana jest wieczne zgładzenie wszystkich naszych okropnych i ciężkich grzechów .
Jezus zbawia nas i odpuszcza nam wszystkie nieprawości .
Zbawienie naszego ducha to supernaturalna wewnętrzna duchowa przemiana naszej natury .
Pismo Święte mówi nam , że musimy być całkowicie oczyszczeni , jeśli marzymy o tym , aby pójść do nieba .
Oczyszczenie duchowe jest dostępne jedynie i wyłącznie w osobie naszego wspaniałego Odkupiciela - Pana Jezusa Chrystusa .
Słowo Boże podkreśla bardzo wyraźnie , że zapłatą za grzechy jest śmierć .
Nasze ciało doświadczy śmierci ; stracimy naszą duszę - skończy się nasze życie na tym świecie . Również duch ludzki będzie wiecznie potępiony i wrzucony do nieugaszonego piekła .
Grzech jest udziałem wszystkich ludzi . Śmierć jest nieunikniona .
Biblia Święta - Pismo Święte stwierdza , że wszyscy ludzie są grzesznikami , wszyscy ludzie zgrzeszyli .
Na potwierdzenie tego faktu , wysłuchaj proszę co napisane jest właśnie na ten temat w liście do Rzymian (Nowy Testament ) , rozdział 5 ;
" Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat , a przez grzech śmierć , tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła , bo wszyscy zgrzeszyli "
Pismo Święte bardzo wyraźnie informuje nas , że grzeszników spotka surowa kara i potępienie .
Słowo Boże stwierdza że : " A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć , a potem sąd " .
Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa będzie wiązało się z sądem ostatecznym i wszyscy ludzie zostaną osądzeni za wszystkie swoje uczynki .
Jezioro płonące ogniem i siarką będzie wiecznym potępieniem dla wszystkich grzeszników , dla wszystkich , którzy umarli w swoich grzechach .
O Bożym sądzie ostatecznym jest napisane zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie .
Słowo Boże tak mówi :
" A wielu z tych , którzy śpią w prochu ziemi , obudzą się , jedni do żywota wiecznego , a drudzy na hańbę i wieczne potępienie "(Księga Daniela , rozdział 12 )
Śmierć jest udziałem wszystkich ludzi . Oblicza się , że codziennie umiera ponad 100 tysięcy ludzi na całej kuli ziemskiej . Ludzie umierają w bardzo różny sposōb . Niektórzy umierają po długotrwałej bolesnej chorobie . Inni umierają na raka i zawał serca . Umierają biedni i bogaci , młodzi i starzy . Śmierć jest nieunikniona .
Pismo Święte informuje nas np. o tym , że wielcy prorocy i apostołowie Pańscy poumierali w wierze . Adam i Ewa umarli tysiące lat temu . Abraham - przyjaciel Boga odszedł z tego świata bez grosza w kieszeni . Mojżesz został pochowany i jego ciało obróciło się w proch . Śmierć jest wrogiem Pana Boga i jak stwierdza Słowo Boże śmierć będzie zniszczona na wieki .
Jezus Chrystus - wspaniały Pan i Zbawiciel wyswobadza nasze dusze ze śmierci i przenosi do wiekuistej Bożej światłości . Zbawienie naszego ducha , duszy i ciała jest pokonaniem śmierci i triumfem nad grzechem i mocami ciemności . Głęboka wiara w Jezusa Chrystusa jest wspaniałym duchowym przeżyciem . Pan Jezus daje dla każdego szczerze nawróconego grzesznika życie wieczne jak również wieczne oczyszczenie naszego serca ze wszystkich brudnych i okropnych grzechów .
Nasz drogi Zbawiciel - Chrystus Jezus w Ew.Św . Jana , rozdział 5 powiedział następujące słowa :
" Zaprawdę , zaprawdę wam powiadam , kto słucha słowa mego i wierzy temu , który mnie posłał , ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem , lecz przeszedł ze śmierci do żywota ;
Zaprawdę , zaprawdę wam powiadam , zbliża się godzina , owszem już nadeszła , kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci , co usłyszą żyć będą "

Pan Jezus Chrystus gwarantuje życie wieczne już na tym świecie , w tym życiu .
Zbawiciel tak powiedział " ma żywot wieczny " . Jest to czas teraźniejszy . Teraz , dzisiaj mogę być całkowicie pewny , że Bóg zbawił mnie i dał wieczność dla mojej duszy .
Jezus Chrystus mówi nam przecież bardzo wyraźnie , że zbawienie to przejście ze śmierci do żywota . Syn Boży jest dawcą życia wiekuistego .
Tylko Jezus jest jedyną dla nas nadzieją . Zbawienie jest ogromną Bożą łaską i wielkim miłosierdziem .
Zbawienie jest Bożym darem .
Zbawienie nie jest dzięki naszym uczynkom .
Chrystus swoją przeogromną mocą ratuje nas od ognia piekielnego i wiecznej śmierci w jeziorze płonącym ogniem i siarką . Tylko i wyłącznie Zbawiciel Świata może nas oczyścić i ocalić nasze dusze z bram śmierci . W Bogu zaprawdę mamy pokój i ukojenie naszej spragnionej duszy .
W Starym Testamencie Pisma Świętego znajduje się Księga Psalmów .
Posłuchaj spokojnie , co jest napisane w Psalmie 33 .
"Oto oko Pana jest nad tymi , którzy się go boją ,
Nad tymi , którzy spodziewają się łaski jego ,
Aby ocalić od śmierci dusze ich
I podczas głodu zachować przy życiu
Dusza nasza oczekuje Pana
On pomocą naszą i tarczą naszą "
Z tego unikalnego tekstu z Pisma Świętego zauważamy , że Pan Bóg Zastępōw jest naszym jedynym opiekunem i pasterzem .
Jezus Chrystus - Pan Nieba i Ziemi jest naszą tarczą i pomocą . To Chrystus ocala nasze dusze od śmierci i piekielnej tragedii .
Zbawiciel prowadzi nas poza śmierć . Bóg wybawia duszę ludzką z krainy umarłych i zabiera do raju , do krainy wiecznej radości .
W Psalmie 68 tak jest napisane :
"Błogosławiony niech będzie Pan !
Codziennie dzwiga ciężary nasze Bóg , zbawienie nasze
Bóg jest nam Bogiem Zbawienia
Pan Wszechmocny wybawia od śmierci "
Słowo Boże podkreśla z wielką mocą , że śmierć Pana Jezusa Chrystusa była dla naszego pojednania i usprawiedliwienia .
Syn Boży wyzwolił nas od lęku przed śmiercią . Jezus zniszczył śmierć na wieki wieków .
Wspaniałe i fantastyczne odkupienie dokonane na Golgocie prawie 2000 lat temu przypieczętowało raz na zawsze wieczne zgładzenie grzechów ludu Bożego . Chrystus zniszczył diabła , grzech i wszelkie zło . Triumfalne zmartwychwstanie w wielkanocny poranek jest dowodem , że śmierć została pokonana .
"Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele ,
więc i On również miał w nich udział ,
aby przez śmierć zniszczyć tego , który miał władzę nad śmiercią , to jest diabła "

( List do Hebrajczyków 2:14 )

Pismo Święte donośnie głosi , że Pan Jezus zakosztował śmierci za swój wybrany lud . Chrystus cierpiał i nasze grzechy wziął na siebie , przybijając je do krzyża .
Prorok Izajasz pisze , że Jezus Chrystus został ukarany dla naszego zbawienia i że jego ranami jesteśmy uleczeni .
Nasz drogi Zbawiciel w swojej ogromnej miłości dobrowolnie poszedł na Golgotę umierając za nasze grzechy i występki .
Jezus Chrystus zmartwychwstał . Jezus nie wisi na krzyżu . Krzyż jest pusty . Grób jest otwarty . Chrystus pokonał śmierć i triumfalnie powstał z martwych niszcząc śmierć , grzech i diabła . Zbawiciel Świata trzyma w swoim ręku wszystkie klucze . Chrystus Pan jest drogą do nieba .
Jezus jest dobrym pasterzem naszej duszy i opiekunem naszych utrapionych serc . Jezus jest zmartwychwstaniem i drogą do niebiańskiej chwały .
W Ew . św . Jana , rozdział 11 , Zbawiciel tak powiedział :
" Jam jest zmartwychwstanie i żywot ; kto we mnie wierzy , choćby i umarł , żyć będzie
A kto żyje i wierzy we mnie , nie umrze na wieki "
Słowo Boże podkreśla raz za razem , że w Panu Jezusie Chrystusie jest zwycięstwo . W Bogu jest nowe życie , pokój i wielka miłość .
Jezus nigdy nas nie opuści i będzie z nami zawsze aż do skończenia świata .
Życie wieczne jest jedynie i wyłącznie w Jezusie Chrystusie - Panu Nieba i Ziemi .
W Nowym Testamencie , w 1 - szym liście św . Jana tak jest napisane :
" A takie jest to świadectwo , że żywot wieczny dał nam Bóg , a żywot ten jest w Synu jego ,
Kto ma Syna , ma żywot ; kto nie ma Syna Bożego , nie ma żywota "
Zgładzenie wszystkich naszych grzechów i żywot wieczny jest jedynie w Jezusie Chrystusie .
To nie kościół zbawia . Również święci nic nie pomogą . Modlitwy do Marii są zbyteczne . Papież nie pomoże nam .
Biblia Święta stwierdza , że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi . Wyłącznie Chrystus jest pomostem między upadłą ludzkością a Panem Bogiem Wszechmogącym .
Tylko Jezus może wyrwać grzesznika z mocy ciemności , oczyścić , odkupić i odpuścić wszystkie grzechy .
Jezus Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga . On jest głową kościoła i w nim mieszka cała pełnia Boskości . Osoba Jezusa Chrystusa to nasze pojednanie z Bogiem i nasze wiekuiste usprawiedliwienie .
Zawsze pamiętaj o tym , że wyłącznie Pan Jezus Chrystus jest pomostem między ziemią a niebem .
Zbawiciel Świata jest jedynym pośrednikiem między Tobą a Bogiem Wszechmogącym .
W Ew. św . Mateusza , rozdział 7 , Pan Jezus tak powiedział :
" Wchodźcie przez ciasną bramę , albowiem szeroka jest brama i przestronna droga , która wiedzie na zatracenie , a wielu jest takich , którzy przez nią wchodzą
A ciasna jest brama i wąska droga , która prowadzi do żywota ; i niewielu jest tych , którzy ją znajdują "
Pismo Święte wyraźnie nas informuje , że zgładzenie naszych grzechów jest udziałem i dziełem Pana Nieba i Ziemi - Jezusa Chrystusa .
To Bóg jedynie może odpuścić nam nasze grzechy i oczyścić nasze serca świętą krwią Jezusa Chrystusa .
W 1 - szym liście Św . Jana, rozdział 1, werset 7 jest napisane :
" A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, i które wam ogłaszamy jest takie,
że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności.
Jeśli mówimy,że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy.
Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości,
społeczność mamy z sobą,
i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu ."
Ten unikalny fragment ze Słowa Bożego uwypukla sedno zbawienia i wiekuistego odpuszczenia . Słowo Pańskie donośnie oznajmia, że krew Jezusa Chrystusa , krew Syna Bożego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu .Strona główna