Czy Pan Jezus Chrystus buduje swój kościół na Piotrze ?


Nasz drogi i kochany Zbawiciel - Jezus Chrystus powiedział do św . Piotra , że na opoce zbuduje on swój kościół i że bramy piekielne nie przemogą go .
Ogromna część społeczeństwa polskiego wierzy głęboko w to , że św . Piotr otrzymał szczególne uznanie w oczach Chrystusa .
Wielu ludzi bez cienia wątpliwości wierzy , że Piotr otrzymał takie ogromne uznanie , że to właśnie na nim , na św . Piotrze , Pan Jezus Chrystus zbuduje swój kościół .
Wielu nawet ośmiela się mówić , że św . Piotr był pierwszym papieżem i przez to właśnie kościół rzymsko - katolicki jest jedynym prawdziwym kościołem na tej ziemi .
Jednakże za chwilę przekonasz się osobiście , że nie jest to wogóle prawdą .
Pismo Święte wyjaśni nam za chwilę , że jedynym prawdziwym kościołem nie jest budynek z cegieł i gliny . Jednakże prawdziwym kościołem Bożym jest niewidzialny , duchowy kościół .
Kościół to dusze ludzkie zbawione i oczyszczone świętą krwią Pana Jezusa Chrystusa .
Chciałbym abyś zastanowił się bardzo głęboko nad następującymi pytaniami :

Czy Pan Jezus Chrystus buduje swój kościół na Piotrze , który trzykrotnie zaparł się Zbawiciela ?

Czy św . Piotr kiedykolwiek był w Rzymie ?


W Piśmie Świętym nie znajdujemy niczego , co by wskazywało na to , że Piotr był w Rzymie .
Św . Piotr nigdy nie był w Rzymie . Z tej też to przyczyny nie był pierwszym papieżem .
Św . Piotr był Żydem z urodzenia i Słowo Boże głosił głównie w Jerozolimie i w obrębie narodu izraelskiego .
Nasz wielki i cudowny Zbawiciel nigdy nie upoważnił św . Piotra do budowania kościoła Bożego .
Chciałbym abyś wysłuchał co Pan Jezus powiedział w Ewangelii św . Mateusza , rozdział 16 , werset 18 :
" A Ja Ci powiadam , że ty jesteś Piotr , i na tej opoce zbuduję kościół mój , a bramy piekielne nie przemogą go "

Czy zwróciłeś szczególną uwagę na to , kto jest budowniczym kościoła Bożego ?
Otóż budowniczym kościoła jest Pan Jezus Chrystus .
Zbawiciel powiedział przecież bardzo wyraźnie , że On sam jedynie buduje wieczny , niewidzialny kościół ; taki chwalebny i czysty kościół duchowy , którego bramy piekielne nie przemogą .
Proszę zwróć szczególną uwagę na to , że św . Piotr nie jest opoką wiary chrześcijańskiej .
Raczej opoką jest wyznanie Piotra odnośnie Pana Jezusa jako Mesjasza - Zbawiciela Świata .
Opoką jest to co Szymon Piotr powiedział do Pana Jezusa . W Ewangelii św . Mateusza , rozdział 16 a werset 16 tak jest napisane :
" A odpowiadając Szymon Piotr rzekł : Ty jesteś Chrystus , Syn Boga Żywego " .
Pismo Święte wyjaśnia nam szczegółowo , że Pan Nieba i Ziemi - Bóg Ojciec Wszechmogący sam buduje swój kościół .
Jest to niewidzialny kościół , duchowy kościół zbawionych dusz ludzkich ufających Chrystusowi - Synowi Boga Żywego .
Pan Jezus Chrystus jest budowniczym niezniszczalnego i wiecznego kościoła - którym jest ciało głęboko wierzących ludzi .
Budowniczym świątyni Bożej jest Król Nieba i Ziemi - Jezus Chrystus .
W Ewangelii św . Jana , rozdział 2 Pan Jezus wypędził przekupniów ze świątyni , skręcił bicz i wypędził wszystkich .
Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał .
Chciałbym abyś wysłuchał co potem się wydarzyło .
W Ewangelii św . Jana , rozdział 2 , wersety 18 - 22 tak jest napisane :
" Wtedy odezwali się Żydzi , mówiąc do niego : Jaki znak pokażesz nam na dowód , że ci to wolno czynić ?
Jezus , odpowiadając , rzekł im : Zburzcie tę świątynię , a Ja w trzy dni ją odbuduję .
Na to rzekli Żydzi : Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię , a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować ?
Ale On mówił o świątyni ciała swego .
Gdy więc został wzbudzony z martwych , przypomnieli sobie uczniowie jego , że to mówił , i uwierzyli Pismu i słowu , które wyrzekł Jezus "
Z tego unikalnego fragmentu ze Słowa Bożego widzimy wyraźnie , że Pan Jezus Chrystus mówi o duchowym kościele , o duchowej świątyni .
Zbawiciel obiecuje , że w trzy dni odbuduje świątynię Bożą .
Zmartwychwstanie Pańskie trzeciego dnia , powstanie z martwych w niedzielny poranek jest dowodem na to , że świątynia Boża została odbudowana .
Tą duchową świątynią , lub też krōtko mówiąc tym duchowym kościołem Bożym są ludzie zbawieni .
Zbawienie duszy ludzkiej jest powstaniem z duchowej śmierci . Człowiek , który dostępuje uświęcającej łaski zbawienia jest częścią ciała Chrystusowego , częścią świątyni Bożej .
Głęboko wierzący ludzie , oczyszczeni krwią Zbawiciela ze wszystkich grzechów są częścią kościoła Bożego .
Apostoł św . Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego tak pisze w 1 - szym liście do Koryntian , rozdział 3 :
" Czy nie wiecie , że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was ?
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą , tego zniszczy Bóg , albowiem świątynia Boża jest święta , a wy nią jesteście "
Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie , że wierzący ludzie są świątynią Bożą .
Kościołem Bożym nie jest i nie może być zatem budynek z cegieł i cementu .Strona główna