Pan Jezus Chrystus - głowa kościoła

" Dziękując Ojcu , który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości ,
Który nas wyrwał z mocy ciemności , i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego ,
W którym mamy odkupienie przez krew jego , odpuszczenie grzechów ,
Który jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia .
Albowiem w nim stworzone są wszystkie rzeczy , które są na niebie i na ziemi , widzialne i niewidzialne , czy to trony , czy panowania , czy nadziemskie władze czy zwierzchności ;

wszystko przez niego i dla niego jest stworzone .
On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane ,
On także jest głową ciała , kościoła ; On jest początkiem , pierworodnym z umarłych , aby we wszystkim był pierwszy ,
Ponieważ upodobało się Ojcu , aby w nim mieszkała wszelka pełność . "
Słowo Boże z listu do Kolosan
rozdział 1 , wersety 12 do 19

POLSKIE TOWARZYSTWO PISMA ŚWIĘTEGO
124 W . First Street
Ripon , California 95366 , USA
E-mail : polishradio@hotmail.com ... www.polskie.com
Strona głōwna

Więcej na ten temat