Czy znasz drugie
przykazanie Boże ?" Dzieci , wystrzegajcie się
fałszywych bogów "


Słowo Pańskie z Nowego Testamentu
Pisma Świętego ( 1 - szy list św . Jana 5:21 )

D ziesięć przykazań Bożych zostało dane Mojżeszowi na górze Synaj , gdy Pan Bóg wyprowadził lud izraelski z ziemi egipskiej , z domu niewoli . Możemy to znaleźć w Starym Testamencie Pisma Świętego , w drugiej księdze Mojżesza ( Księga Wyjścia ) . Ze względu na ogromną nieznajomość Pisma Świętego wśród narodu polskiego i duże nieporozumienia związane z prawidłową interpretacją 2 - go przykazania Bożego , zobaczmy co mówi nam Słowo Boże :
Księga Wyjścia , 20 rozdział , 3 i 4 werset .
" Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek , co jest na niebie w górze , i na ziemi w dole , i tego , co jest w wodzie pod ziemią .
Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył , gdyż Ja , Pan , Bóg twój , jestem Bogiem zazdrosnym , który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych , którzy mnie nienawidzą "


Powyższy tekst z Pisma Świętego - to drugie przykazanie Boże .

2 - gie przykazanie Boże surowo zabrania i zakazuje jakichkolwiek modlitw do obrazów , posągów , bożków kamiennych i drewnianych czy też figur umieszczonych w przydrożnych kapliczkach .

2 - gie przykazanie Boże zdecydowanie potępia wszelkie pielgrzymki i modlitwy do tzw ." świętych obrazów ", krzyży , ulepionych figur czy też bóstw i bałwanów wymyślonych przez ludzi .
Pismo Święte informuje nas , że osoba , która oddaje pokłon i modli się do jakichkolwiek malowideł , glinianych figurek , drewnianych bożków i bożyszczy , łamie 2 -gie przykazanie Boże . W zasadzie kłaniając się i klękając przed tymi rzeczami , osoba taka , daje dowód na to , że nienawidzi Pana Boga Wszechmogącego , i oczekuje tylko na ogień piekielny , tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów .


Zastanów się teraz :
Może wtedy powiesz : KTOŚ TU KŁAMIE !!!

Teraz zobacz inne miejsca w Piśmie Świętym , które nawiązują do tego samego tematu :


Księga Izajasza 44:9

" Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym , a ich ulubione wytwory są bez wartości , ich czciciele są ślepi , a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę .
Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana , który na nic się nie zda ?

2 -gi list do Koryntian 6:14-18

" Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi ; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością ?
Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem , albo co za dział ma wierzący z niewierzącym ?
Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami ? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego , jak powiedział Bóg :
Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich ,
I będę Bogiem ich , a oni będą ludem moim .
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się , mówi Pan ,
I nieczystego się nie dotykajcie ;
A Ja przyjmę was ,
I będę wam Ojcem , a wy będziecie mi synami i córkami , mówi
Pan Wszechmogący "

Księga Jeremiasza 10:3

" Gdyż bóstwa ludów są marnością . Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie , ściętym w lesie ,
Które przyozdabiają srebrem i złotem , umacniają gwoździami i młotami , aby się nie chwiało .
Są jak straszak na polu ogórkowym , nie mówią , trzeba je nosić , bo nie mogą chodzić .
Nie bójcie się ich , bo nie mogą szkodzić , lecz nie mogą też nic dobrego uczynić .
Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni ; niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu .
Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu , na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana , gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki .
Są nicością , dziełem wartym śmiechu , które w czasie swojego nawiedzenia poginą "


1 - szy list do Tesaloniczan 1: 9 , 10


" Bo oni sami opowiadają o nas , jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia , i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga , aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu .
I oczekiwać Syna jego z niebios , którego wzbudził z martwych , Jezusa , który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym "

Księga Habakuka 2 : 18 i 19

" Cóż pomoże bałwan , którego wyrzeźbi mistrz , posąg odlany z kłamliwą wyrocznią ?
Ufa jej jednak jego twórca ,
choć sporządza nieme bałwany .
Biada temu , kto mówi do drewna :
Obudź się !
a do niemego kamienia : Rusz się !
Czy może on dać wskazanie ?
Przybrany jest złotem i srebrem , lecz
ducha w nim nie ma żadnego "

Księga Kapłańska ( Trzecia Księga Mojżeszowa ) 26 : 1

" Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej , ani kamiennych pomników , ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej , aby im się kłaniać ; gdyż Ja , Pan , jestem Bogiem waszym "

Księga Izajasza 2:8, 9, 20 , 21

" Ich ziemia jest pełna bożków , kłaniają się dziełu swoich rąk , temu , co uczyniły ich palce .
I tak poniżył się człowiek , i spodlał rodzaj ludzki : Ty im nie przebaczysz .
W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote , które sobie zrobił , aby im się kłaniać ,
A wejdźie do jaskiń skalnych i do szczelin między opokami ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu , gdy powstanie , aby wstrząsnąć ziemię "

Księga Psalmów 115:4

" Bożyszcza ich są ze srebra i złota ,
Są dziełem rąk ludzkich .
Mają usta , a nie mówią ,
Mają oczy , a nie widzą ,
Mają uszy , a nie słyszą ,
Mają nozdrza , a nie wąchają ,
Mają ręce , a nie dotykają ,
Mają nogi , a nie chodzą ,
Ani nie wydają głosu krtanią swoją ,
Niech będą im podobni twórcy ich ,
Wszyscy , którzy im ufają ! "

Objawienie św . Jana 9:20

" Pozostali ludzie , którzy nie zginęli od tych plag , nie odwrócili się od uczynków rąk swoich , nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym , i spiżowym , i kamiennym , i drewnianym , które nie mogą ani widzieć , ani słyszeć , ani chodzić "

Księga Izajasza 45:20

" ... Nierozumni są ci , którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga , który nie może wybawić "

Księga Izajasza 46:6

" Wysypują złoto z worka , a srebro ważą na szalach , wynajmują złotnika , aby z tego zrobił bożka , przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają .
Biorą go na ramiona , noszą go i stawiają na swoim miejscu , gdzie stoi i skąd się nie rusza , a gdy się woła do niego nie odpowiada , nikogo nie może wyrwać z jego niedoli "

List św . Pawła do Rzymian , rozdział 1 ,
wersety 21 , 22 , 23 , 25

" Dlatego że poznawszy Boga , nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia , lecz znikczemnieli w myślach swoich , a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności .
Mienili się mądrymi , a stali się głupi .
I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka , a nawet ptaki , czworonożne zwierzęta i płazy ;
Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć , i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy , który jest błogosławiony na wieki . Amen . "


Ludzie od samego początku stworzenia świata wymyślają sobie własne formy wiary i religii . Człowiek przez cały okres historii świata nie chce pogodzić się ze Słowem Bożym i obiera sobie różnych bożków i świętych , którzy w jego mniemaniu są doskonałym odbiciem jego wiary w Pana Boga . Jednakże jak zobaczyliśmy na własne oczy , drugie przykazanie Boże zabrania modlitw do płóciennych obrazów , kamiennych posągów , drewnianych figurek itp .
Pan Bóg dał nam wyraźne polecenia , abyśmy oddawali jedynie Bogu chwałę i cześć w duchu i w prawdzie . Pismo Święte mówi nam , że Bóg jest Duchem i w naszym duchu jedynie musimy uwielbiać Naszego Wielkiego i Kochanego Boga .
W Ewangelii św . Jana , rozdział 4 , nasz wspaniały Zbawiciel powiedział tak :
"Lecz nadchodzi godzina i teraz jest , kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie ; bo i Ojciec takich szuka , którzy by mu tak cześć oddawali ,
Bóg jest Duchem , a Ci , którzy mu cześć oddają , winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie "

Bóg nawołuje do nawrócenia się z naszych fałszywych wierzeń sprzecznych ze Słowem Bożym . Pismo Święte naucza nas , że pokłony i cześć mamy oddawać jedynie Panu Bogu Wszechmogącemu . Oddawanie czci obrazom , świętym czy też Marii - matce Jezusa jest kategorycznie zabronione .
Upamiętaj się ! Odrzuć fałsz , kłamstwo i obłudę . Nie postępuj według tradycji narzuconych tobie przez przywódców religijnych . Słuchaj Pana Boga , żyj według Słowa Bożego , według tego co jest napisane w Piśmie Świętym .
W Ewangelii św . Jana , rozdział 14 , Pan Jezus Chrystus powiedział : " ...Ja jestem droga i prawda i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie "
oraz
" ...Jeśli kto mnie miłuje , słowa mojego przestrzegać będzie , i Ojciec mój umiłuje go , i do niego przyjdziemy , i u niego zamieszkamy "

Czytaj Pismo Święte , a przekonasz się osobiście jaka jest prawdziwa wiara w Boga . Napisz do nas , jeśli masz pragnienie . Postaramy Ci pomóc duchowo .
POLSKIE TOWARZYSTWO PISMA ŚWIĘTEGO
124 W.First ST , Ripon , Ca 95366 , USA
www.polskie.com
JEZUS CHRYSTUS JEST PANEMStrona główna

Dobry pasterz