Pan Jezus Chrystus powiedział .....Ja jestem droga i prawda i żywot ; nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie ....Ewangelia św . Jana , rozdział 14 , werset 6


Czy Chrystus umarł za cały świat ?


Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie o tym , że Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie za wielu , a nie za wszystkich ludzi .
Gdyby Chrystus przelał swoją krew za cały świat , wówczas nie byłoby mowy o piekle i wiecznym potępieniu .
Jednakże Biblia Święta raz za razem podkreśla , że piekło istnieje i ogromna liczba ludzi będzie strącona po sądzie ostatecznym do jeziora płonącego siarką i ogniem .
Zobacz co Pismo Święte mówi o sądzie ostatecznym i wiecznym potępieniu .
W Objawieniu Św . Jana , rozdział 20 , rozpoczynając od wersetu 11 tak jest napisane :
" I widziałem wielki biały tron i tego , który na nim siedzi , przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo , i miejsca dla nich nie było .
I widziałem umarłych , wielkich i małych , stojących przed tronem ; i księgi zostały otwarte ;
również inna księga , księga żywota została otwarta ;
i osądzeni zostali umarli na podstawie tego , co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach .
I wydało morze umarłych , którzy w nim się znajdowali ,
również śmierć i piekło wydały umarłych , którzy w nich się znajdowali ,
i byli osądzeni , każdy według uczynków swoich .
I śmierć , i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego ;
owo jezioro ogniste , to druga śmierć .
I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota , został wrzucony do jeziora ognistego ."

Gbyby Pan Jezus Chrystus umarł za cały świat , nie byłoby potrzeby mówić o piekle i wiecznym potępieniu .
Nawet tacy kryminaliści jak Adolf Hitler czy Józef Stalin nie martwili by się o piekło .
Jednakże Biblia Święta informuje nas , że Pan Jezus Chrystus zapłacił karę wiecznego potępienia i umarł na krzyżu dla zbawienia jedynie wybranej grupy ludzi .
W Ewangelii Św . Mateusza anioł Pański powiedział do Józefa , że Jezus zbawi lud swój od grzechów jego .
Pan Jezus zbawił tylko wybranych ludzi , ludzi wybranych jeszcze przed stworzeniem świata .
Pismo Święte mówi o przeznaczeniu .
W liście Św . Pawła do Efezjan , rozdział 1 jest napisane , że Bóg jeszcze przed stworzeniem nieba i ziemi wybrał niektórych ludzi , aby dostąpili oni wiecznego uświęcenia i zbawienia .
Wysłuchaj teraz proszę co jest napisane na ten temat .
" Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa , który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios ;
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata , abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego ; w miłości .
Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej .
Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej , którą nas obdarzył w Umiłowanym .
W nim mamy odkupienie przez krew jego , odpuszczenie grzechów , według bogactwa łaski jego ."
Wysłuchaj również , co na temat Bożego przebaczenia jest napisane w liście Św . Pawła do Rzymian , rozdział 9 .
" Cóż tedy powiemy ?
Czy Bóg jest niesprawiedliwy ?
Bynajmniej .
Mówi bowiem do Mojżesza : Zmiłuję się , nad kim się zmiłuję , a zlituję się nad kim się zlituję .
A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów , lecz od zmiłowania Bożego ."
Pismo Święte mówi nam raz za razem , że Pan Jezus Chrystus zapewnił zbawienie tylko dla wybranych ludzi przez Boga .
Jedynie i wyłącznie wybrani ludzie , przeznaczeni przed stworzeniem świata i odkupieni na Golgocie mają udział w wiekuistym i niezniszczalnym Królestwie Bożym .
Wszyscy inni ludzie , których Bóg nie wybrał i nie wpisał do księgi życia będą wiecznie potępieni .
Jezus Chrystus zagwarantował zbawienie wyłącznie dla swojego ludu , dla świata ludzi przeznaczonych i oczyszczonych ze wszystkich okropnych grzechów .


Strona główna